Cégfigyelő

Ön helyett figyeli a Cégközlöny honlapját.

Általános szerződési feltételek (2020. június 1. napjától)

1. Általános rendelkezések

1.1. A Cégfigyelő a Cégközlöny (http://cegkozlony.hu) honlapján bekövetkező változásokat figyelő alkalmazás.

1.2. Az alkalmazás a Cégközlöny honlapjának alábbi szekcióiban történő változásokat figyeli: cégbírósági ügyszak hirdetményei, kényszertörlési eljárások hirdetményei, gazdasági ügyszak hirdetményei.

1.3. A Cégfigyelő e-mailes értesítést küld a regisztrált és előfizetéssel rendelkező felhasználói számára abban az esetben, ha az 1.2. pont szerinti szekciókban megjelenik az általuk beállított szó vagy szókapcsolat.

1.4. Előfizetés esetén a Cégfigyelő szolgáltatását a GTA-JET Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-793297, székhely: 1162 Budapest, Attila utca 81/2., a továbbiakban: szolgáltató) biztosítja az előfizető számára.

2. Regisztráció

2.1. A Cégfigyelő honlapján történő regisztráció ingyenes. A regisztráció során a felhasználó e-mail címet és jelszót ad meg. A megadott e-mail címre a regisztrációt megerősítő e-mail érkezik egy linkkel, amelyre a felhasználónak rá kell kattintani, ha aktiválni kívánja a regisztrációját.

2.2. A regisztrált felhasználók ingyenesen kipróbálhatják a Cégfigyelő szolgáltatását, melynek részleteiről a Cégfigyelő honlapjának nyitó oldalán olvasható tájékoztatás. Az ingyenes próbaidőszak alatt nyújtott szolgáltatást a szolgáltató tetszőlegesen módosíthatja vagy szüneteltetheti.

2.3. Az ingyenes próbaidőszak igénybevétele semmilyen elkötelezettséggel nem jár a regisztrált felhasználók számára, így annak lejártakor nem kötelező az előfizetés kezdeményezése.

2.4. Az előfizetéssel nem rendelkező felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti, mely esetben a regisztrációkor megadott e-mail cím és jelszó véglegesen törlődik a szolgáltató adatbázisából. Az előfizető a regisztrációját - saját védelme érdekében - csak az előfizetés megszűnését követően tudja törölni. Ha az előfizető mégis úgy dönt, hogy az adatait törölni szeretné az előfizetési időszak alatt, ezt az igényét e-mailben jelezheti a szolgáltatónak a 7.6. pontban írtak szem előtt tartásával.

3. Előfizetés

3.1. A regisztrált felhasználók az "Előfizetés" menüben kezdeményezhetik az előfizetést.

3.2. Előfizetéshez meg kell adni az "Előfizetés" menüben felsorolt adatokat, valamint ki kell választani az előfizetés konstrukcióját (figyelt szavak maximális száma, előfizetési időszak). Az előfizetési díj a figyelt szavak maximális száma alapján számolandó és fizetendő, a felhasználó tehát abban az esetben is a figyelt szavak maximális száma után fizeti az előfizetési díjat, ha az előfizetési időszak során nem használja ki a figyelt szavak maximális számát.

3.3. Az adatok megadását követően a felhasználó - még az előfizetés kezdeményezése előtt - ellenőrizheti az általa megadott adatokat és a kiszámított előfizetési díjat (előnézet és árkalkuláció), visszalépve pedig módosíthatja azokat.

3.4. A felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételek elolvasását és elfogadását követően kezdeményezheti az előfizetést.

3.5. A kezdeményezett előfizetés adatait a szolgáltató áttekinti, ellenőrzi (cégnyilvántartás, MÁK-nyilvántartás), és ha valós adatok szerepelnek benne, a kapcsolat [kk] cegfigyelo [pp] com címről küldött levélben tájékoztatja a felhasználót az előfizetési szerződés létrejöttéről, és egyben az előfizetési díjat tartalmazó számlát is megküldi. Ha a szolgáltatónak kétsége merül fel a hozzá beérkezett adatokkal (így különösen az előfizető személyével) kapcsolatban, az előfizetést kezdeményezőt további nyilatkozattételre hívhatja fel, vagy az előfizetési szerződés megkötésétől elállhat. Ebben az esetben az előfizetést kezdeményező semmilyen igénnyel nem léphet fel a szolgáltatóval szemben.

3.6. A felhasználó a teljes előfizetési díjat fizeti meg abban az esetben is, ha több évre fizet elő. A felhasználónak az előfizetési díj megfizetésére öt nap áll a rendelkezésére kivéve, ha a felek eltérően állapodnak meg.

3.7. Amint az előfizetési díj beérkezik a szolgáltató számlájára, a szolgáltató aktiválja az előfizetést, melyről e-mailben tájékoztatja az előfizetőt. Az előfizetési időszak az ezt követő naptól kezdődik, és az előfizetési időtartamnak megfelelő napon jár le.

4. A rendszer használata, működése és fejlesztése

4.1. Az előfizető az előfizetés kezdeményezését követően beállíthatja a figyelt szavakat, kifejezéseket (kulcsszavak) azzal, hogy azok figyelése csak akkor kezdődik, amikor az előfizetés díj beérkezett a szolgáltató számlájára, és a szolgáltató aktiválta az előfizetést.

4.2. Az előfizető szabad döntésén alapul, hogy mennyi szót figyeltet a rendelkezésére álló maximális mennyiségből. A figyelt szavakat bármikor törölheti, módosíthatja.

4.3. A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Cégfigyelő programját fejlessze. A szolgáltató kijelenti, hogy a fejlesztést úgy törekszik végrehajtani, hogy az a nyújtott szolgáltatást ne érintse. Ha a feljesztés miatt a nyújtott szolgáltatás esetlegesen mégis szünetel, erről a szolgáltató lehetőség szerint előzetesen tájékoztatja az előfizetőket, mely esetben a szünetelés napjainak számával az előfizetési időszak meghosszabbodik. A szünetelés miatt az előfizető más igénnyel (díjcsökkentés, kártérítés) nem élhet a szolgáltatóval szemben. Ha a szünetelés időtartama egybefüggően több mint 30 nap (bármilyen okból is következzen be), az előfizető dönthet úgy, hogy a szerződést felmondja, mely esetben a szolgáltató az előfizetési időszakból hátralévő idővel arányos összegű előfizetési díjat visszafizet az előfizető részére azzal, hogy késedelmi kamatot nem fizet, továbbá az előfizető más jogcímen nem élhet igénnyel a szolgáltatóval szemben.

4.4. A szolgáltató kijelenti, hogy a szerverét rendszeresen karbantartja és frissíti a legújabb biztonsági követelményeknek megfelelően, melyek esetenként a szerver újraindítását igénylik. Nem minősül szünetelésnek a Cégfigyelő szerverén történő szükségszerű és/vagy biztonsági karbantartás miatti napon belüli esetleges rövid szolgáltatáskiesés.

4.5. A szolgáltató kijelenti, hogy lehetőség szerint óránként egyszer küld tájékoztató e-mailt az előfizetőnek abban az esetben, ha adott órában az előfizető által beállított valamely figyelt szóra találat volt a Cégfigyelő honlapjának figyelése során.

4.6. Az előfizető a felhasználói beállításoknál megtekintheti a részére kiküldött utolsó 100 db tájékoztató e-mail szövegét és a kiküldés időpontját. Az előfizetői szerződés szempontjából a kiküldés megtörténte szerződésszerű teljesítésnek számít.

4.7. Az előfizető köteles jelezni a szolgáltatónak, ha a Cégfigyelő szolgáltatásával kapcsolatban bármilyen rendellenességet vagy nem várt működést tapasztal.

5. Csomagváltás

5.1. A felhasználó az előfizetési időszak alatt az aktuális csomagjánál kizárólag több maximálisan figyelt szót, illetve előfizetési évet tartalmazó csomagra válthat.

5.2. A felhasználó a csomagváltásra irányuló igényét a szolgáltatónak e-mailben jelezheti.

5.3. A szolgáltató nem köteles a csomagváltásra irányuló igénynek eleget tenni. Döntését nem köteles indokolni.

5.4. A szolgáltató a csomagváltást kötheti ahhoz a feltételhez, hogy a csomagváltáskor az előfizetési időszak újrakezdődik. Ebben az esetben a már kifizetett időszak időarányos díjával csökken az újrakezdődő előfizetési időszakra fizetendő előfizetési díj.

5.5. Egyebekben a csomagváltásról a felek közvetlenül egyeztetnek.

6. Adatkezelés, adatvédelem

6.1. Az előfizetés alapján a felek az egymás részére átadott adatokat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, melyet harmadik személynek kizárólag akkor adhatnak ki, ha ahhoz a másik fél előzetesen írásban hozzájárult, vagy ha az adat kiadását jogszabály vagy bírósági határozat elrendeli.

6.2. Felek az egymás részére átadott és az előfizetési szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseivel összhangban és az előfizetési szerződés alapján kezelik.

7. Egyéb rendelkezések és a szerződés megszűnése

7.1. A szolgáltató kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

7.2. Az előfizetési szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdést a felek peren kívül törekszenek megoldani.

7.3. Az előfizetési szerződésből eredő jogvitára a felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

7.4. Az előfizetési szerződés teljesítésével kapcsolatban a felek joghatályos nyilatkozatnak fogadják el a 3.5. pont szerinti e-mail címről, valamint az előfizető regisztrációkor megadott (vagy a későbbiekben esetlegesen megváltoztatott) e-mail címéről küldött nyilatkozatokat.

7.5. A szolgáltató a teljes előfizetési időszak alatt köteles a Cégfigyelő szolgáltatását biztosítani. Ez alól kivétel, ha a szolgáltatást olyan technikai körülmény vagy vis maior esemény befolyásolja, mely ellehetetleníti a szolgáltatást. Ebben az esetben a szolgáltató az előfizetési időszakból hátralévő idővel arányos előfizetési díjat visszafizet az előfizető részére, aki ezen felül semmilyen további igénnyel nem élhet az előfizetővel szemben.

7.6. Az előfizető szabad döntésén alapul, hogy az előfizetési időszak alatt mennyiben veszi igénybe a Cégfigyelő szolgáltatását. Ha a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, az előfizetési díjat (illetve annak arányos részét) abban az esetben sem követelheti vissza.

7.7. Az előfizető az előfizetési időszak lejártát megelőzően jelezheti a szolgáltatónak, ha az előfizetési időszak lejártát követően továbbra is igénybe kívánja venni a Cégfigyelő szolgáltatását.

7.8. Ha az előfizető az előfizetési időszak lejártát követően nem kívánja igénybe venni a Cégfigyelő szolgáltatását, az előfizető szerződés az előfizetési időszak utolsó napjával megszűnik.